Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ten 1e wat ontzettend leuk dat u Soraya gaat boeken/hebt geboekt!
Ik hoop dat u erg veel plezier gaat hebben met wat er ook gaat gebeuren.

Definities:

Bedrijf: Soraya is gevestigd in De Rijp onder het KVK nummer: 70026033.
Klant: Degene met wie Soraya een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Soraya en Klant samen.
Consument: Een klant die tevens een individu is en die als privé persoon behandelt.

______________________________________________________________________________________________

Toepasselijkheid Algemene voorwaardes:

 1. Deze voorwaarden zijn op toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,
  overeenkomsten en leveringen van diensten en/of producten van Soraya.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overgenomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen:
Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen het overeengekomen termijn, Dan is Soraya gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand word gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoedingen verschuldigd aan Soraya.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Soraya haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In het geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Soraya op de klant onmiddellijk opeisbaar .
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Soraya, Dan is hij/zij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Soraya te betalen.

Opschortingsrecht:

Tenzij de klant consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voorvloeiende verbintenis op te schorten.

Verzekering:

 1. De klant verplicht zich aan de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings-en waterschade evenals diefstal:

                    .Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende uitkomst.
                    .Zaken van Soraya die bij de klant aanwezig zijn.
                    .Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

 1. De klant geeft op eerste verzoek van Soraya de polis en verzekeringen ter inzage.

Garantie:

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn ingegaan. Bevat deze voor Soraya enkel
inspanningsverplichtingen , geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van overeenkomst:

 1. Soraya voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap uit.
 2. Soraya, heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van de eventuele afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Soraya tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Soraya tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten/extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant:

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en gewenste wijze beschikbaar aan Soraya.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens, en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Soraya de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Soraya rederlijkwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar, en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen daar voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst:

 1. De overeenkomst tussen Soraya en de klant word aangegaan voor een duur van ..(overleg), tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien er een overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan, dan word deze na afloop van het termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor een onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.p een consument de overeenkomst opzegt met met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
 3. De partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Soraya schriftelijk in gebreke stellen.

Vrijwaring:

De klant vrijwaart Soraya tegen alle aanspraken van derden die verband houden met  de door Soraya geleverde producten en/of diensten.

Klachten:
ingebrekestelling

 1. De klant dient de ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Soraya, via de mail of contact.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Soraya ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant:

Als Soraya een overeenkomst aangaat met meerdere klanten , is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige
bedragen die zij op de grond van die overeenkomst aan Soraya zijn verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid:

 1. Soraya is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover schade is veroorzaakt door opzet of door bewuste roekloosheid.
 2. Indien Soraya aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houd met de uitvoering van overeenkomst.
 3. Soraya is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Soraya aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering word uitbetaald en bij een gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn :

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Soraya vervalt in elk geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de
aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee word niet uitgesloten het bepaalde artikel 6:89 van het burgerlijke wetboek.

Recht op ontbinding:

 1. De klant heeft recht om de overeenkomst te ontbinden wanneer Soraya toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. In de nakoming van de verplichtingen door Soraya niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaats nemen nadat Soraya in verzuim is.
 3. Soraya heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt , dan wel indien Soraya heeft genomen van omstandigheden die hem in de goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zou kunnen nakomen

Overmacht:

                  1.  In aanvulling op het bepaalde artikel 6:75 burgerlijk wetboek geldt dat een tekortkoming van … in de nakoming van enige verplichtingen
                ten aanzien van de klant niet aan Soraya kan worden toegerekend in een van de wil van Soraya onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming
                van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in
                redelijkheid niet van Soraya of de Klant kan worden verwacht.
                  2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand,
                rellen, natuurrampen etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers, OV en of andere derden; onverwachte stroom-.
                Elektriciteits – internet – computer en telecom storingen, computervirussen, stakingen , overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen,
                slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
                  3.  Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Soraya 1 of meerdere verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden
                die verplichtingen opgeschort totdat Soraya er weer aan kan voldoen.
                  4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst
                schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
                  5.  Soraya is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg
                   van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van overeenkomst:

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen,
passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 

Wijziging algemene voorwaarden:

                 1. Soraya is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
                 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
                 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Soraya zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
                 4.  Consumenten zijn gerechtig bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomt op te zeggen
 

Overgang van rechten:

                 1.  Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen
               zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Soraya.
                 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3.83, tweede lid, burgerlijk wetboek.
 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid:

                 1.  Wanneer 1 of meerder bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige
               bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
                 2.  Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat
               Soraya bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

                 1.  Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing .
                 2.  De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Soraya is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief
               bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Privacyverklaring

Disclaimer